محمدی مقدممهدی, سبحانی پورعادله, و حکم آبادیحسین. “بررسی ارتباط بین میزان رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B1 با درصد عناصر غذایی و پروتئین مغز ارقام مختلف پسته”. علوم باغبانی 24, no. 2 (مارس 13, 2011). دسترسی اکتبر 20, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/8000.