عباسی معصومه, ذاکرین عبدالرسول, و حیدری مختار. “اثر کاربرد کلرید سدیم بر رشد رویشی و غلظت یون‌های سدیم، پتاسیم و کلر در دانهال‌های دو رقم انبه (Mangifera Indica L.)”. علوم باغبانی 25, no. 1 (سپتامبر 13, 2011). دسترسی سپتامبر 15, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/9731.