مرادی روح الله, نصیری محلاتی مهدی, رضوانی مقدم پرویز, لکزیان امیر, و نژاد‏علی عزیزالله. “تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum Vulgare Mill.)”. علوم باغبانی 25, no. 1 (سپتامبر 13, 2011). دسترسی سپتامبر 15, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/9735.