پیغام‌زاده کمال, کاظمی‌تبار سیدکمال, و امیری امیرمحتشم. “اثر دو نوع محیط کشت، اسید جیبرلیک و چند فاکتور فیزیکی بر جوانه‌زنی جنین‌های گردوی ایرانی (Juglans Regia L)”. علوم باغبانی 25, no. 1 (سپتامبر 13, 2011). دسترسی سپتامبر 23, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/9748.