عبادی محمدتقی, عزیزی مجید, امیدبیگی رضا, و حسن زاده خیاط محمد. “بررسی تاثیر زمان کاشت و مقادیر مختلف بذر مصرفی بر درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (Presov)”. علوم باغبانی 25, no. 1 (سپتامبر 13, 2011). دسترسی سپتامبر 15, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/9751.