عبادیمحمدتقی, عزیزیمجید, امیدبیگیرضا, و حسن زاده خیاطمحمد. “بررسی تاثیر زمان کاشت و مقادیر مختلف بذر مصرفی بر درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (Presov)”. علوم باغبانی 25, no. 1 (سپتامبر 13, 2011). دسترسی جولای 5, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/9751.