شهریاری امیرغفار, باقری عبدالرضا, شریفی احمد, و مشتاقی نسرین. “کنترل آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria Sp.) در شرایط این ویترو”. علوم باغبانی 25, no. 1 (سپتامبر 13, 2011). دسترسی سپتامبر 16, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/9756.