سیاهمرگوییآسیه, عزیزیگلثومه, نظامیاحمد, و جهانی کندریمریم. “بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپهای رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شده”. علوم باغبانی 25, no. 1 (سپتامبر 13, 2011). دسترسی جولای 5, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/9758.