سیاهمرگویی آسیه, عزیزی گلثومه, نظامی احمد, و جهانی کندری مریم. “بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپهای رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شده”. علوم باغبانی 25, no. 1 (سپتامبر 13, 2011). دسترسی سپتامبر 15, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/9758.