منصوری ده شعیبیرضا, داوری نژادغلامحسین, حکم آبادیحسین, و تهرانی فرعلی. “ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته”. علوم باغبانی 25, no. 2 (اکتبر 5, 2011). دسترسی اکتبر 20, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/9975.