نعمت الهیفاطمه, تهرانی فرعلی, عزیزیمجید, و داوری نژادغلامحسین. “تاثیرات متقابل شاخه های گل بریده بر عمر انباری آنها در محلول گلجایی”. علوم باغبانی 25, no. 2 (اکتبر 5, 2011). دسترسی اکتبر 21, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/9978.