صیفیسمانه, نعمتیسید حسین, شورمحمود, و عابدیبهرام. “بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین”. علوم باغبانی 25, no. 2 (اکتبر 5, 2011). دسترسی اکتبر 29, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/9990.