1.
خرازیسم, نعمتیسح, تهرانی‌فرع, شریفیا, باقریع. بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه‌ای و میزان شیشه‌ای شدن ریزنمونه‌های چهار ژنوتیپ میخک (Dianthus caryophyllus L.). jhorts4 [اینترنت]. 7 مارس 2012 [ارجاع شده 20 اکتبر 2020];25(4). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/11783