1.
میرابیا, نعمتیس, داوری نژادغ, آروییح. اثرمالچ بر کنترل علف های هرز، ذخیره رطوبت و دمای خاک در سبزی پپینو (Solanum muricatum). jhorts4 [اینترنت]. 1 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];26(3). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/15206