1.
صفاریزدیآ, لاهوتیم, گنجعلیع. تأثیر غلظت های مختلف سلنیوم بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه اسفناج (Spinacia oleracea L.). jhorts4 [اینترنت]. 1 [ارجاع شده 28 اکتبر 2020];26(3). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/15211