1.
رجبیم, روستاح, کریمیح, حکم آبادیح. بررسی میزان مقاومت پایه های پسته به بیکربنات سدیم. jhorts4 [اینترنت]. 1 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];26(3). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/15212