1.
خرازیسم, نعمتیسح, تهرانی‌فرع, باقریع, شریفیا. بررسی اثر نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار بر ریزازدیادی میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgr. jhorts4 [اینترنت]. 29 دسامبر 2012 [ارجاع شده 29 اکتبر 2020];26(4):364-9. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/18149