1.
مشایخی ک, صادقی ح, اکبرپور و, آتشی ص, موسوی‌زاده سج, آبشایی م, نظری ز. تأثیر چند پایه مختلف مرکبات بر میزان ترکیبات بیوشیمیایی پرتقال پارسون براون و مارس در جیرفت. jhorts4 [اینترنت]. 17آوریل2013 [ارجاع شده 22سپتامبر2019];27(1):10-7. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/20780