1.
رستمی حا, طباطبایی سج, زارع نهندی ف, حاجی‌لو ج. اثرات غلظت‌های مختلف بور (B) بر بعضی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی زیتون. jhorts4 [اینترنت]. 17آوریل2013 [ارجاع شده 18سپتامبر2019];27(1):18-6. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/20781