1.
ستایش‌مهر ز, گنجعلی ع. بررسی اثرات تنش خشکی بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه شوید (Anethum graveolens L.). jhorts4 [اینترنت]. 17آوریل2013 [ارجاع شده 16سپتامبر2019];27(1):27-5. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/20782