1.
فتحی ح, کربلایی خیاوی ح, جهانی جلودار ی, بوذری ن. بررسی سازگاری و مقایسه صفات کمی و کیفی برخی از ارقام شلیل در شرایط اقلیمی مشکین‌شهر. jhorts4 [اینترنت]. 17آوریل2013 [ارجاع شده 15سپتامبر2019];27(1):44-1. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/20785