1.
خلج مع, ادریسی ب. اثر ازت و تراکم کاشت بر جذب عناصر غذایی و خصوصیات کمی و کیفی گل مریم رقم دابل (Polianthes tuberose L. ’Double’). jhorts4 [اینترنت]. 17آوریل2013 [ارجاع شده 22سپتامبر2019];27(1):59-6. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/20791