1.
غلامی را, ارجی ع, گردكانه م. بررسی اثرات دور آبیاری و مالچ بر صفات رویشی زیتون در استان کرمانشاه. jhorts4 [اینترنت]. 17آوریل2013 [ارجاع شده 19سپتامبر2019];27(1):74-1. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/20793