1.
عطار ش, داوری‌نژاد غ, نعمتی سح. شناسایی چند رقم سیب بومی و خارجی مورد کاشت در استان خراسان رضوی بر اساس صفات کمی، کیفی و برخی کلیدواژه‌ها. jhorts4 [اینترنت]. 17آوریل2013 [ارجاع شده 24سپتامبر2019];27(1):82-4. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/20794