1.
شکوهیانعا, داوری نژادغ, تهرانی فرع, ایمانیع, رسولزادهع. انتخاب پایه های رویشی بادام متحمل به تنش آبی براساس نشانگرهای مرفولوژیکی. jhorts4 [اینترنت]. 1 جولای 2015 [ارجاع شده 29 اکتبر 2020];29(3):323-31. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/21422