1.
سلیمی ف, شکاری ف, حمزه ئی ج. کلروفیل، قند محلول و وزن خشک گل بابونه آلمانی در واکنش به متی‌ جاسمونات درشرایط تنش شوری. jhorts4 [اینترنت]. 22فوریه2015 [ارجاع شده 23سپتامبر2019];29(1):87-4. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/22877