1.
حاجی امیریا, صفریه, گردكانهم, نجفیم. بررسی سازگاری و مقایسه 15 رقم زیتون ایرانی و خارجی تحت شرایط سرپل ذهاب. jhorts4 [اینترنت]. 14 آگوست 2013 [ارجاع شده 22 اکتبر 2020];27(2):166-77. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/24816