1.
یوسفیم, طباطباییسج, حاجیلوج, مهنان. تاثیر شوری غیر یکنواخت در بخشی از ریشه بر شدت فتوسنتز و غلظت عناصر غذایی گیاه توت فرنگی رقم کاماروزا. jhorts4 [اینترنت]. 14 آگوست 2013 [ارجاع شده 20 اکتبر 2020];27(2):178-84. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/24818