1.
داوری نژادغ, عزیزیم, آخرتیم. اثر محلول پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی، کیفی و سال آوری درختان پسته. jhorts4 [اینترنت]. 5 آوریل 2010 [ارجاع شده 20 اکتبر 2020];23(2). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/2562