1.
غنیع, عزیزیم, تهرانی فرع. ارزیابی پتانسیل های زینتی پنج گونه وحشی بومادران (Achillea)،. jhorts4 [اینترنت]. 5 آوریل 2010 [ارجاع شده 28 اکتبر 2020];23(2). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/2565