1.
روحیو, نیکبختع, هوشمندس. اثر محلول‌پاشی کلرید کلسیم و زمان مختلف محلول‌پاشی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه. jhorts4 [اینترنت]. 12 می 2015 [ارجاع شده 21 اکتبر 2019];29(2):158-67. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/26271