1.
روحی و, نیکبخت ع, هوشمند س. اثر محلول‌پاشی کلرید کلسیم و زمان مختلف محلول‌پاشی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه. jhorts4 [اینترنت]. 12می2015 [ارجاع شده 18ژوئن2019];29(2):158-67. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/26271