1.
فخیم رضاییش, حاجی‌لوج. ارزیابی دورۀ پذیرش کلاله در چند رقم هلو در شرایط گرده افشانی کنترل شده در مزرعه و آزمایشگاه. jhorts4 [اینترنت]. 30 سپتامبر 2013 [ارجاع شده 29 اکتبر 2020];27(3):286-94. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/26385