1.
مولائیس, سلیمانیع, زین العابدینیم. ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی برخی از ارقام زردآلو در شهرستان زنجان. jhorts4 [اینترنت]. 28 دسامبر 2015 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];30(1):35-8. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/26784