1.
داوری نژادغ, شکوهیانعا, تهرانی فرع. اثر اسید ایندول بوتیریک و بستر کشت بر ریشه زایی قلمه های دو هیبرید جدید انتخابی هلو×بادام. jhorts4 [اینترنت]. 12 می 2015 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];29(2):176-84. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/27561