1.
بنی اسدی ف, صفاری و. تاثیر اسید جیبرلیک، بنزیل آدنین، تیامین و اسید اسکوربیک روی برخی خصوصیات ظاهری و بیوشیمیایی گیاه پروانش (.L Catharanthus roseus). jhorts4 [اینترنت]. 10اکتبر2015 [ارجاع شده 17سپتامبر2019];29(4):556-63. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/29258