1.
احمدی ز, میردهقان سح, حکم آبادی ح, شمشیری مح. استفاده از بسته‌بندی‎های نانو و پوشش‎دهی خوراکی در بهبود عمر انباری و کیفیت دانه های پسته تازه. jhorts4 [اینترنت]. 4ژانویه2014 [ارجاع شده 16سپتامبر2019];27(4):367-74. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/30531