1.
میرابی ا, نعمتی سح, مهربخش مم, ابراهیمی ح. بررسی اثرات بستر کشت و رقم بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک نشای خربزه. jhorts4 [اینترنت]. 5ژانویه2014 [ارجاع شده 23سپتامبر2019];27(4):375-82. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/30574