1.
منصور بهمنی س, صفاری و, مقصودی مود عا. اثر تقسیط و میزان کود اوره بر تجمع نیترات و عملکرد سوخ پیاز در تولید خارج از فصل در دشت جیرفت. jhorts4 [اینترنت]. 5ژانویه2014 [ارجاع شده 18سپتامبر2019];27(4):400-1. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/30582