1.
نعمتی دربندی ه, عزیزی م, محمدی س, کریم‌پور س. بررسی اثر محلول‌پاشی با غلظت‌های مختلف عصاره ورمی‌کمپوست (ورمی واش) بر صفات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.). jhorts4 [اینترنت]. 5ژانویه2014 [ارجاع شده 18سپتامبر2019];27(4):411-7. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/30588