1.
برزنونی ع, آق‌خانی م, مسکوکی ع, عباسپورفرد مح. اثر پیش تیمار حرارت و اسانس‌های گیاهی بر خواص پس از برداشت پرتقال خونی. jhorts4 [اینترنت]. 5ژانویه2014 [ارجاع شده 21سپتامبر2019];27(4):418-23. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/30589