1.
روحی و, رفیعی ز. تأثیر تیمار‌های اسید جیبرلیک و خراش‌دهی پوسته بذر بر جوانه‌زنی چهار گونه بادام. jhorts4 [اینترنت]. 6ژانویه2014 [ارجاع شده 15سپتامبر2019];27(4):424-32. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/30655