1.
اسماعیلی س, روحی و, شیران ب, محمدخانی ع. بررسی اثرات کلریدکلسیم، هورمون های جیبرلین و بنزیل آدنین برخصوصیات کمی، کیفی و طول عمر گل آهار (Zinnia elegans J.). jhorts4 [اینترنت]. 6ژانویه2014 [ارجاع شده 17سپتامبر2019];27(4):444-52. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/30658