1.
اکبری و, جلیلی مرندی ر. اثر سایکوسل بر رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی دو رقم زیتون تحت دورهای مختلف آبیاری. jhorts4 [اینترنت]. 6ژانویه2014 [ارجاع شده 19سپتامبر2019];27(4):460-9. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/30663