1.
خلج مع, امیری م, عظیمی مح. اثر بسترهای مختلف کاشت بر جذب عناصر غذایی، خصوصیات رشد و عملکرد گل ژربرا در کشت بدون خاک. jhorts4 [اینترنت]. 6ژانویه2014 [ارجاع شده 18سپتامبر2019];27(4):470-9. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/30664