1.
مارصفری م, اشرف مهرابی ع, طهماسبی ز, راهنما ع. تجزیه ارتباطی برخی صفات مورفولوژیکی مهم با نشانگرهای RAPD در 15 رقم خرمای ایران. jhorts4 [اینترنت]. 6ژانویه2014 [ارجاع شده 22سپتامبر2019];27(4):480-7. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/30665