1.
پایمردف, حیدریم, دانشورمح, معلمین. اثر مراحل مختلف برداشت بر خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی میوه انار ).(Punica granatum L در شرایط آب و هوایی باغملک (استان خوزستان). jhorts4 [اینترنت]. 11 می 2014 [ارجاع شده 20 اکتبر 2020];28(1):71-9. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/35057