1.
هادیزادهه, تهرانی فرع, شورم, نعمتیس. مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریمL. Polianthes tuberose و امکان تولید آن به شکل گلدانی. jhorts4 [اینترنت]. 21 سپتامبر 2010 [ارجاع شده 22 اکتبر 2020];24(1). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/3637