1.
رحمتیم, عزیزیم, عبادیم, حسن زاده خیاطم. بررسی تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن،میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita) رقم دیپلوئید جرمانیا. jhorts4 [اینترنت]. 21 سپتامبر 2010 [ارجاع شده 28 اکتبر 2020];24(1). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/3641