1.
حقیقیم, کافیم. اثر هومیک اسید بر تجمع کادمیوم، نیترات و تغییرات فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو. jhorts4 [اینترنت]. 21 سپتامبر 2010 [ارجاع شده 20 اکتبر 2020];24(1). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/3652