1.
رمضانی ص, عباسی ع, شجاعیان ع, احمدی ن, کوزولینو ر, پیاچنته س. استخراج و شناسایی ترکیبات فرار دو گونه مریم‌گلی بومی ایران (Salvia limbata وSalvia multicaulis ) با استفاده از روش میکرواستخراج با فاز جامد. jhorts4 [اینترنت]. 12می2015 [ارجاع شده 20ژوئن2019];29(3):466-73. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/40346