1.
رمضانیص, عباسیع, شجاعیانع, احمدین, کوزولینور, پیاچنتهس. استخراج و شناسایی ترکیبات فرار دو گونه مریم‌گلی بومی ایران (Salvia limbata وSalvia multicaulis ) با استفاده از روش میکرواستخراج با فاز جامد. jhorts4 [اینترنت]. 12 می 2015 [ارجاع شده 21 اکتبر 2019];29(3):466-73. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/40346