1.
عادل مج, امیری ما, نجاتیان مع. تاثیر سالیسیلیک اسید و سولفات منیزیم کلاته بر بهبود کیفیت میوه (ویژگی های فیزیکی) گلابی رقم لوئیزبون. jhorts4 [اینترنت]. 14فوریه2016 [ارجاع شده 19سپتامبر2019];30(1):133-40. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/42011