1.
صالحی م, صفاری و, حسن زاده فرد ش. اثر تیامین، اسید آسکوربیک و اسید جیبرلیک، بر برخی شاخص های رشد، میزان رنگیزه‌ها و قند احیاء در گل اطلسی. jhorts4 [اینترنت]. 14فوریه2016 [ارجاع شده 22سپتامبر2019];30(1):141-50. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/42153